Objavljeno: 19. 08. 2016. , Ažurirano: 05. 10. 2016.

Kao hotelijer, prema važećem Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, imate mogućnost obavljanja zdravstvene djelatnosti, tj. zdravstvenih usluga u turizmu kroz trgovačko društvo koje se osniva izvan mreže javne zdravstvene službe i ne mora imati zdravstvene radnike u stalnom radnom odnosu.

Prije investiranja u prostor trgovačkog društva, u ovom slučaju u sklopu Vašeg hotela, u kojem će se obavljati zdravstvena djelatnost, potrebno je Ministarstvu zdravlja dostaviti sljedeće:

  1. zahtjev za izdavanjem rješenja o sukladnosti ugovora, odnosno izjave o osnivanju trgovačkog društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti, sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti s točnom adresom budućeg poslovnog prostora
  2. izjava, odnosno Ugovor o osnivanju trgovačkog društva (izvornik ili otpravak)
  3. prethodno mišljenje nadležne komore (npr. Hrvatska liječnička komora, Hrvatska komora dentalne medicine i dr.) o opravdanosti osnivanja trgovačkog društva
  4. dokaz o pravu raspolaganja prostorom (original ili ovjerena preslika, ukoliko se kao dokaz o pravu raspolaganja poslovnim prostorom prilaže izvadak iz zemljišne knjige nadležnog općinskog suda isti priložiti ne stariji od 6 mjeseci)
  5. upravna pristojba u iznosu od 70 KN, plaćena u državnim biljezima.

Kada ministar zdravlja izda gore traženo rješenje (ad.1.), trebate podnijeti zahtjev za izlazak stručnog povjerenstva radi pregleda prostora i medicinsko-tehničke opreme,i to u roku od šest mjeseci od dana izdavanja navedenog rješenja. 

Za izlaz stručnog povjerenstva za utvrđivanje propisanih uvjeta za početak rada trgovačkog društva plaća se 2.500 KN za svaku djelatnost posebno (ukoliko ih ima više) te je Ministarstvu zdravlja potrebno dostaviti slijedeće:

  1. pisani zahtjev za izlaz stručnog povjerenstva Ministarstva zdravlja radi pregleda prostora i medicinsko-tehničke opreme trgovačkog društva
  2. rješenje nadležnog Trgovačkog suda o izvršenom upisu trgovačkog društva u sudski registar
  3. tlocrt prostora trgovačkog društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti ovjeren kod ovlaštenog projektanta (Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti («Narodne novine», br. 61/11. i 128/12.)
  4. nalaz i mišljenje ovlaštene pravne osobe o izloženosti buci građevine u kojoj se nalaze prostorije u kojima će se obavljati zdravstvena djelatnost
  5. upravna pristojba u iznosu od 70 KN plaćena u državnim biljezima