Objavljeno: 27. 03. 2020. , Ažurirano: 27. 03. 2020.

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) izdalo je Javnu objavu radi osiguranja dosljedne primjene odrednica relevantnog MSFI 9 u izvanrednim okolnostima koje su pod utjecajem bolesti COVID-19 i posljedično izvanrednih mjera koje donose vlade pojedinih zemalja članica kako bi minimizirali ekonomske učinke pandemije.

Navedene mjere uključuju i moratorije na otplate kredita koji imaju utjecaj na izračune očekivanih kreditnih gubitaka s obzirom na odredbe IFRS 9.

Imajući na umu da će u nadolazećem razdoblju izdavatelji objavljivati godišnje i druge periodičke financijske izvještaje, ovom se Javnom objavom želi pružiti vodilja izdavateljima i revizorima u vezi s primjenom standarda IFRS 9 Financijski instrumenti, posebno u vezi s izračunom očekivanih kreditnih gubitaka i povezanih obveza objave informacija.

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) izdalo je i povezanu Objavu u vezi s prudencijalnim okvirom i računovodstvenim implikacijama COVID-19. Te su dvije objave međusobno usklađene u vezi s financijskim izvještavanjem.

HANFA skreće pozornost na to kako izdavatelji moraju pridati posebnu pozornost razgraničavanju mjera koje su poduzete kao posljedica utjecaja bolesti COVID-19 na poslovanje uključenih sudionika te mjera koje su poduzete neovisno o utjecaju virusa, odnosno kao rezultat privremenih problema s likvidnošću klijenata neovisno o samom virusu.

Kada posebne mjere nisu previđene odrednicama MSFI 9, izdavatelji su dužni razviti vlastite računovodstvene politike u skladu s MRS-om 8 Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške. S obzirom na znatan utjecaj profesionalne prosudbe u ovoj situaciji, naglašava se kako je potrebno odrediti je li promjena velika, uzimajući u obzir kako je riječ o privremenoj mjeri povezanoj s utjecajem bolesti COVID-19 i značajnost utjecaja na neto ekonomsku vrijednost zajma.

Navedenu računovodstvenu politiku potrebno je javno objaviti.

HANFA napominje da mjere koje su poduzele vlade država članica ne znače nužno automatski porast kreditnog rizika. Odnosno, vrijeme moratorija kao rezultat poduzetih mjere država članica ne znači nužno negativan utjecaj na kreditni rizik povezan s pojedinim zajmom. Pritom je važno uzeti u obzir kratkoročnost donesenih mjera i utjecaja virusa u odnosu na dugoročnost životnog vijeka financijskog instrumenta. Navedene mjere uključuju i jamstva dana financijskim institucijama.

Na kraju, iznimno je važna pravovremena objava o svim utjecajima bolesti COVID-19 u skladu s odrednicama MSFI 7 Financijski instrumenti: Objave. To se odnosi na godišnje financijske izvještaje, ali posebice i na ispodgodišnje financijske izvještaje imajući na umu pravovremenost informiranja svih interesnih skupina.

HANFA podupire stajalište iz ove Javne objave te će se time voditi i u svojim nadzornim aktivnostima u narednom razdoblju.

Tekst priopćenja i integralni sadržaj javne objave dostupan je na ESMA internetskim stranicama.

Poveznica na objavu HANFA-e.