Napomena:

Ova isprava sastavljena je isključivo za potrebe postupka mirenja i povjerljive je naravi. Prema odredbi članka 15. Zakona o mirenju (NN, broj 18/2011), ona se ne može predlagati kao dokaz u eventualnom sudskom, arbitražnom ili drugom postupku o sporu koji se upućuje na mirenje.