Izvor: kaboompics

Nositelj, odnosno korisnik Strateškog projekta za podršku uspostavi inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi (INI projekt) je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, a Hrvatska gospodarska komora (HGK) partner je na projektu. INI projekt se s 85 posto sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.”, dok 15 posto financiraju projektni partneri u omjerima u skladu s njihovim projektnim aktivnostima. Trajanje projekta je trebalo biti 48 mjeseci, od 2016. do 2020. godine, no njegova provedba je produžena za još 18 mjeseci. 

Provedbom ovog projekta Republika Hrvatska će unaprijediti nacionalni inovacijski sustav i povezati njegove dionike te uspostaviti učinkovitu komunikaciju između javnog, znanstveno-istraživačkog i poslovnog sektora radi učinkovite suradnje na aktivnostima istraživanja, razvoja i inovacija.

Svrha INI projekta je stvoriti učinkovit i samoodrživ okvir za potporu i poticanje ulaganja privatnog sektora u istraživanje, razvoj i inovacije (IRI). Također, namjera je projekta i podizanje svijesti o važnosti istraživanja, razvoja i inovacija u poslovnom sektoru jer je to način za identificiranje novih potencijala industrijskog rasta i stvaranje radnih mjesta, poboljšanje konkurentnosti, modernizaciju i diversifikaciju hrvatskoga gospodarstva putem:

 • stvaranja institucionalne platforme za istraživanje i razvoj koja će omogućiti kontinuirano poduzetničko otkrivanje i inovacijski dijalog između javnog, poslovnog i znanstveno-istraživačkog sektora, odnosno tvrtki i znanstveno-istraživačke zajednice,
 • definiranja dugoročno usmjerenih IRI strategija poslovnog sektora za identificirana S3 tematska prioritetna područja te
 • omogućavanja edukacija i PR-alata usmjerenih na poslovni sektor kako bi se dobiveni rezultati IRI aktivnosti primijenili u svrhu podizanja produktivnosti i diversificiranja gospodarstva.

Strategijom poticanja inovacija RH 2014. – 2020., postavljen je strateški okvir za koordiniran pristup održivom društveno-gospodarskom razvoju RH, i to uspostavom učinkovitoga inovacijskog sustava povezivanjem različitih ministarstava te drugih središnjih državnih institucija s ostalim sudionicima u društveno-gospodarskom razvoju zemlje. Također, tom je Strategijom predviđen daljnji razvoj Nacionalnog inovacijskog sustava (NIS) koji bi trebao voditi uspostavi stabilnog okvira za suradnju između javnog sektora, istraživanja i razvoja te industrije. Stvaranju učinkovitog Nacionalnog inovacijskog sustava pridonijet će i povezivanje sa Strateškim projektom znanstvenog i tehnologijskog predviđanja u vidu međusobnog povezivanja i razmjene podataka, alata i metoda praćenja dostupnih u Nacionalnom informacijskom sustavu u znanosti (NISUZ). Rezultat INI projekta jest uspostava i operativno funkcioniranje Inovacijske mreže za industriju.

Projektom je planirano osnivanje pet Tematskih inovacijskih platformi i jednako toliko Tematskih inovacijskih vijeća koje će dionicima usmjerenima na industrijski razvoj poslužiti za umrežavanje, stvaranje inovacijske zajednice te pokretanje inovacija. Odluka o osnivanju tematskih inovacijskih vijeća donesena je na prvoj sjednici Inovacijskog vijeća za industriju, održanoj 12.rujna 2018. godine. Projekt INI će, također, služiti kao platforma za komunikaciju radi razvoja dugoročnih programa i smjernica za istraživanje i razvoj za aktivnosti poslovnog sektora podijeljenih po tematskim prioritetnim područjima Strategije pametne specijalizacije (S3). 

U jačanju inovacijskog sustava djelatnici Sektora za industrijski razvoj i inovacijski sustav će raditi na obavljanju poslova tehničkog tajništva tematskih inovacijskih vijeća u sklopu inovacijske mreže za industriju te pripremiti, održavati i ažurirati web inovacijsku platformu u okviru inovacijske mreže. Također, radit će i na umrežavanju u zajednice znanja i inovacija te tehnološke platforme Europske unije, a sudjelovat će i u sustavnom predviđanju mogućnosti za daljnji razvoj hrvatskoga gospodarstva i pametnu specijalizaciju. Opis posla djelatnika Sektora uključuje i mapiranje tehnoloških kapaciteta i stupnja tehnološkog razvoja tvrtki u Hrvatskoj te kroz sakupljene podatke davanje potpore izradi razvojnih strategija za istraživanje, razvoj i inovacije poslovnog sektora.

Tvrtke mogu od ovog Sektora očekivati pomoć u izradi natječajne dokumentacije za istraživačko-razvojne projekte, kao i pripremu “zalihe” projektnih ideja, a radit će se i na edukaciji o procedurama javljanja na natječaje, ali i metodologijama za primjenu i provedbu istraživačkih, razvojnih i inovacijskih projekata. Preko Sirazis-a moći će se pronalaziti i izvori financiranja poslovnih projekata, a dat će se potpora poslovnom sektoru u primjeni zaštite prava intelektualnog vlasništva, jačanju znanja i vještinama poslovnog sektora posebice na području istraživanja, razvoja i inovacija.

Ono što Sirazis neće raditi jest davanje financijske pomoći tvrtkama, dijeljenje potpora za tvrtke niti će se baviti odlučivanjem o dodjeli sredstva iz EU fondova.

Ciljevi

Projekt ima četiri specifična cilja:

 1. Mapirati kapacitete poslovnog sektora za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) te uspostaviti učinkoviti institucionalni ustroj i web platformu za istraživanje, razvoj i inovacije u okviru Nacionalnog inovacijskog sustava
 2. Izraditi dugoročno usmjerene IRI strategije poslovnog sektora za identificirana tematska prioritetna područja unutar Strategije pametne specijalizacije (S3)
 3. Pripremiti zalihu projekata istraživanja, razvoja i inovacija
 4. Potaknuti jačanje znanja i vještina poslovnog sektora na području istraživanja, razvoja i inovacija 

Plan provedbe

Projekt se provodi kroz pet elemenata:

Element projekta 1: Podrška uspostavi i operativnom radu Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi
Prvi element projekta sastoji se od tri aktivnosti. Kroz projekt će biti uspostavljena Inovacijska mreža za industriju i tematske inovacijske platforme. Također, bit će uspostavljeno Međunarodno savjetodavno vijeće za inovacije (Innova Think Thank) kojem će se kroz projekt pružati podrška u radu. Kao treća aktivnost koja će se provesti rezultirat će tehnološkim mapiranjem i izradom predviđanja tehnološkog razvoja poslovnog sektora. Cilj ove aktivnosti je sugerirati potencijalnu raspodjelu financijskih sredstava unutar budućih natječaja za financiranje IRI aktivnosti. 

Element projekta 2: Izrada IRI strategija poslovnog sektora za identificirana S3 tematska prioritetna područja i priprema zalihe IRI projekata
Unutar drugog elementa, planirane su dvije aktivnosti - izrada IRI strategija poslovnog sektora za identificirana tematska prioritetna područja Strategije pametne specijalizacije te priprema zalihe IRI projekata poslovnog sektora. 

Element projekta 3: Promocija inovacijske politike i jačanje znanja i vještina poslovnog sektora na području istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija
Treći element uključuje aktivnost pod nazivom promocija inovacijske politike te aktivnost jačanja znanja i vještina poslovnog sektora na području istraživanja, razvoja i inovacija.

Element projekta 4: Promidžba i vidljivost
Kroz ovaj će se element projekta provoditi promidžba i vidljivost projekta. Ova se aktivnost provodi tijekom cijelog trajanja projekta.

Element projekta 5: Upravljanje projektom i administracija
Upravljanje i administracija projektom u odgovornosti je Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Očekivani rezultati

Očekivani rezultati provedbe Strateškog projekta za podršku uspostavi inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi:

 • poduzećima pružena nefinancijska potpora
 • uspostavljena Tematska inovacijska vijeća
 • uspostavljena WEB inovacijska platforma
 • identificirani strateški projekti u sklopu svake Tematske inovacijske platforme
 • pripremljene IRI strategije za poslovni sektor za S3 tematska prioritetna područja

Newsletter izvješća

 1. Newsletter izvješće - Uspostava učinkovitog nacionalnog inovacijskog sustava
 2. Newsletter izvješće - Tematska inovacijskih vijeća i njihovo djelovanje u razdoblju od 2018. do 2020. 
 3. Newsletter izvješće - Održane konferencije, radionice i edukacijski webinari u okviru Strateškog projekta INI