RESTART_4Danube. Boosting cREative induSTries in urbAn Regeneration for a stronger Danube region

Projekt Poticanje kreativnih industrija u području urbanog oporavka s ciljem jačanja Dunavske regije

Trajanje projekta: od 1. srpnja 2020. do 31. prosinca 2022. godine

Gradovi Dunavske regije suočavaju se s izazovima u razvoju kulture koja stvara javno-privatnu sinergiju za promicanje malih i srednjih poduzeća i poticanje kreativnih urbanih zajednica. Kako bi prevladali navedene izazove, glavni cilj projekta je poboljšati uvjete i instrumente politike kroz podršku regionalne i lokalne Strategije pametne specijalizacije S3 za novi model urbane regeneracije koja uključuje kulturu i kreativne industrije (KKI).

Specifični ciljevi
Time su definirana 3 specifična cilja:

 • Razviti zajedničku strategiju za potporu kreativnom i inovativnom urbanom razvoju.
 • Provesti 5 lokalnih akcijskih planova u svrhu jačanja transnacionalne suradnje i razvoj bolje umreženosti u Dunavskoj regiji.
 • Osigurati različite mogućnosti i platforme javnim tijelima za raspravu o problemima i za razmjenu ideja.

Kao dio pilot akcije projekta, izradit će se pet lokalnih akcijskih planova (LAP). LAP-ovi će značajno poboljšati transnacionalnu i institucionalnu suradnju te jačanje kapaciteta:

 • LAP 1 - Novi prostori za eksperimente, inovacije i poduzetništvo u KKI sektoru u Craiovi, Rumunjska.
 • LAP 2 - Održiva obnova industrijske zgrade u Rijeci, Hrvatska.
 • LAP 3 - Tranzitni razvoj u Mariboru, Slovenija.
 • LAP 4 - Obnavljanje baštine i povijesnih zgrada u Sárváru, Mađarska.
 • LAP 5 - Zelena urbana obnova u Vraci, Bugarska.

Očekivani rezultati:

 • zajednička strategija kreativne urbane regeneracije za Dunavsku regiju,
 • novi set alata za kreativnu urbanu regeneraciju,
 • pet lokalnih akcijskih planova,
 • paket sporazuma o suradnji između poduzeća i institucija za istraživanje i razvoj,
 • paket revizija razine spremnosti,
 • priručnik za obuku s modulima o kreativnosti i upravljanju urbanim područjem te o upravljanju urbanim inovacijama.

Projekti partneri
Partnerstvo obuhvaća 25 projektnih partnera iz 12 zemalja, a koordinira ih Sveučilište Politehnica iz Bukurešta, Rumunjska. Projekt koristi pristup četverostruke uzvojnice kroz suradnju 11 institucija javne vlasti, 7 tvrtki i organizacija za potporu poslovanju, 4 institucije visokog obrazovanja i istraživanja i 3 aktera civilnog društva. Zemlje koje sudjeluju u projektu RESTART_4Danube pored Rumunjske su Njemačka, Slovenija, Hrvatska, Bugarska, Austrija, Mađarska, Bosna i Hercegovina, Moldavija, Ukrajina, Srbija i Estonija.

Igrajući važnu ulogu u konzorciju, Hrvatska gospodarska komora je projektni partner odgovoran za radni paket „Razvoj programa u svrhu jačanja kapaciteta“.

Financiranje projekta
Projekt RESTART_4Danube sufinanciran je iz tri fonda Europske unije: Europskog fonda za regionalni razvoj, Instrumenta za pretpristupnu pomoć i Instrumenta za europskog susjedstva (ERDF, IPA, ENI).

Proračun u eurima:
     • Ukupno: 1.814.895
     • Doprinos iz ERDF-a: 1.348.100
     • IPA doprinos: 57.710,75
     • Doprinos ENI-a: 136.850

Više o projektu pronađite na ovoj poveznici.

Poveznice na profile/kanale projekta na društvenim mrežama:

 

 

RESTART_4Danube. Boosting cREative induSTries in urbAn Regeneration for a stronger Danube region

Duration: June 2020 – December 2022

Cities in the Danube Region face challenges to develop a culture that generates public/private synergies to promote SMEs & stimulate creative urban communities. In order to overcome these challenges, the project’s main objective is to improve framework conditions & policy instruments by supporting the regional & local Specialization Strategy S3 for a new model of Urban Regeneration involving Culture & Creative Industries (CCIs).

In this manner, 3 specific objectives are defined:

 • Develop a common strategy to support creative and innovative urban developments.
 • Implement 5 Local Action Plans to boost transnational collaboration & develop cross-linkages across the Danube Region.
 • Provide different opportunities & platforms for public authorities to discuss issues & exchange ideas.

As a part of the project pilot action, 5 Local Action Plans (LAPs) will be developed. The LAPs will significantly improve the transnational & institutional cooperation and enhance the capacity building.

 • LAP 1 - New spaces for experimentation, innovation, and entrepreneurship in the CCI sector in Craiova, Romania.
 • LAP 2 - Sustainable regeneration of industrial building in Rijeka, Croatia.
 • LAP 3 - Transit-oriented development in Maribor, Slovenia.
 • LAP 4 - Refurbishing heritage and historical buildings in Sárvár, Hungary.
 • LAP 5 - Green urban regeneration in Vratsa, Bulgaria.

Expected results:

 • a common strategy on creative urban regeneration for the Danube region,
 • a new set of tools for Creative Urban Regeneration,
 • the 5 Local Action Plans,
 • a package of Cooperation Agreements between enterprises and research & development institutions,
 • a package of Readiness Level Audits,
 • a training toolkit with modules on Creativity and Urban Governance and on Urban Innovation Management.

Project partners
The partnership comprises 25 project partners coming from 12 countries and is coordinated by University “Politehnica” from Bucharest, Romania. The project uses a quadruple helix approach through the collaboration of 11 public authorities, 7 companies & business support organizations, 4 higher education & research institutions and 3 civil society actors. The countries participating in the RESTART_4Danube project next to Romania are Germany, Slovenija, Croatia, Bulgaria, Austria, Hungary, Bosnia and Herzegovina, Moldova, Ukraine, Serbia, and Estonia.

Playing an important role in the consortium, Croatian Chamber of Economy is a project partner responsible for one working package, “Developing a capacity-building program”.

Financing
The RESART_4Danube project is co-funded by 3 European Union funds, the European Regional Development Fund, the Instrument for Pre-Accession Assistance and the European Neighbourhood Instrument (ERDF, IPA, ENI).

Budget in Euro: 

 • Overall: 1.814.895
 • ERDF Contribution: 1.348.100
 • IPA Contribution: 57.710,75
 • ENI Contribution: 136.850

 More about the project find at this link

 Social media links of the project are: