Gospodarski profil Zadarske županije

Površina županije: 7.486 km2
BDP po stanovniku (2014.): 62.540 kn
Ukupan broj stanovnika: 170.168
Ukupno aktivno stanovništvo (zaposleni + nezaposleni) na dan 30.06. iznosi 60.466
Ukupan broj zaposlenih na dan 30.06. iznosi 55.013
Ukupan broj nezaposlenih na dan 30.06. iznosi 5.453
Stopa registrirane nezaposlenosti aktivnog stanovništva, na dan 30.06. iznosi 9,0%
Broj poduzetnika (predani GFI za 2016.): 3.918
Zaposleni u gospodarstvu, prosjek na temelju broja sati: 21.644
Ukupni prihodi gospodarstva: 12.694,7 milijuna kuna
Udjel prihoda od prodaje u inozemstvu u ukupnim prihodima: 23,1%

struktura uk. prihoda gospodarstva Zadarske županije u 2016..jpg

Izvor: FINA; Obrada: HGK-ŽK Zadar

Gospodarstvo Zadarske županije temelji se na sektorima trgovine, prerađivačke industrije, turizma, pomorskog prometa, građevinarstva, ribarstva i poljoprivrede, te obrtništva.

Analiza poslovanja gospodarstva Zadarske županije u 2016. godini dana je na temelju podataka iz godišnjih financijskih izvještaja predanih FINA-i do kraja travnja 2017. godine. Obuhvaćeno je poslovanje poduzetnika, obveznika poreza na dobit, čije je sjedište na području Zadarske županije. Podaci o poslovanju tvrtki koje posluju na području Županije, a sjedište im je izvan tog područja, u Financijskoj agenciji su obrađeni prema svom sjedištu i nisu obuhvaćeni ovom analizom. Korišteni su i recentni podaci HZZ – Područne službe Zadar, HZMO, Državnog zavoda za statistiku, Turističke zajednice Zadarske županije, Trgovačkog suda u Zadru, Upravnog odjela za provedbu dokumenta prostornog uređenja i gradnje Zadarske županije, Lučka uprava Zadar, Zračna luka Zadar i AZOLPP.

I u 2016. poslovnoj godini nastavljen je trend oporavka gospodarstva Zadarske županije započet prije tri godine, a nakon čak šest kriznih godina obilježenih smanjenjem gospodarske aktivnosti i iskazanim gubicima većine gospodarskih sektora. U 2016. godini došlo je do poboljšanja gotovo svih važnih pokazatelja uspješnosti poslovanja, a i broj poduzetnika, njih 3.918 koji su predali godišnje izvještaje, najveći je do sada.

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 12.694,7 milijuna kuna i nakon osam godina premašili su prihode ostvarene u dosad rekordnoj 2008. godini. U odnosu na prethodnu godinu povećani su za 3,6%, dok su ukupni rashodi rasli sporije, bili su tek 1,6% viši nego prethodne godine. Zato je i dobit prije oporezivanja bila viša nego prethodne godine, iznosila je okruglih 600,0 milijuna kuna, što je i najveća godišnja agregirana dobit gospodarstva Zadarske županije u poslijeratnoj Hrvatskoj. Tvrtke koje su iskazale dobit (agregirana dobit prije oporezivanja iznosila je 1.049,2 mil. kuna) imale su povećanje dobiti za 20,8% u odnosu na ukupnu dobit tvrtki koje su u 2015. iskazale dobit. Tvrtke koje su iskazale gubitak (agregirani gubitak prije oporezivanja iznosio je 449,2 mil. kuna) smanjile su gubitak i to za 13,0% u odnosu na ukupni gubitak onih tvrtki koje su u 2015. iskazale gubitak. U 2015. godini rasli su i prihodi od prodaje i to prihodi od prodaje u zemlji za 6,9%, a prihodi od prodaje u inozemstvu za 0,9%. Stavka Kapital i rezerve iskazana u agregiranoj bilanci povećana je za čak 33,1%. Povećan je broj zaposlenih za 6,1% na rekordnih 21.644 zaposlenika uz rast prosječne mjesečne isplaćene plaće. Smanjenje je zabilježeno na stavci Bruto investicija samo u novu dugotrajnu imovinu, 778,3 mil. kuna investicija u 2016. godini za 43,3% manje je od dotad rekordnog investiranja u 2015. godini.

Kratka usporedba s gospodarstvom na nacionalnoj razini u 2016. godini: 114.483 poduzetnika ukupno je imalo 853.979 zaposlenih ili 5,2% više nego godinu prije. Prihodi su povećani za 5,1%, više nego rashodi koji su povećani za 3,9%. Tako je ostvareno povećanje dobiti prije oporezivanja od čak 36,7%. Prihodi od prodaje u inozemstvu povećani su za 6,2%, aktiva je povećana za 4,4%, a kapital i rezerve za 7,0%. Zabilježen je i rast vrijednosti investicija u novu dugotrajnu imovinu i to za 2,3%. Općenito možemo konstatirati da je 2016. poslovna godina bila uspješna za hrvatsko gospodarstvo u cjelini.

U apsolutnim iznosima najveći rast ukupnih prihoda pojedinih sektora gospodarstva Zadarske županije zabilježen je u području Građevinarstva (165,8 mil. kuna), Trgovine (165,7 mil. kuna) i Turizma (132,7 mil. kuna). Veliko smanjenje ukupnih prihoda od 313,7 mil. kuna zabilježeno je u području Prijevoza i skladištenja, dok je Prerađivačka industrija imala 59,6 mil. kuna manje prihode u odnosu na prethodnu godinu.

Aktiva gospodarstva Zadarske županije na kraju 2016. godine iznosila je 26,15 milijardi kuna ili 8,0% više nego godinu prije. Veliko povećanje Kapitala i rezervi (AOP stavka 067) za 33,1% promijenilo je strukturu izvora sredstava na bolje. Naime, najveća slabost gospodarstva Zadarske županije nepovoljna je struktura pasive. Vanjski izvori sredstava, odnosno kreditna zaduženja, u bilanci predstavljena stavkama Dugoročnih i Kratkoročnih obveza, u kriznim su se godinama kontinuirano povećavala na račun vlastitih izvora, odnosno Kapitala i rezervi. Najnepovoljnija situacija dostignuta je krajem 2013. godine, kada je udjel Kapitala i rezervi dosegao tek 18,5% u strukturi pasive gospodarstva Zadarske županije. Na kraju 2016. godine udjel Kapitala i rezervi u pasivi je zadovoljavajućih 27,5%.

U 2016. investiralo se manje nego u 2015. godini, ali treba napomenuti da su investicije u novu dugotrajnu imovinu 2015. godine, zahvaljujući ponajviše novoj floti specijaliziranih tankera, bile rekordne za gospodarstvo Zadarske županije. Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu, kako se AOP stavka 284 naziva u izvještajima poduzetnika za 2016. godinu, iznosile su 778,3 mil. kuna, što je za 43,3% manje nego prethodne godine, ali manje i od prosječnog godišnjeg ulaganja gospodarstva u proteklih nekoliko godina. Ako promatramo ukupne bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu (AOP278), one su iznosile 3.361,6 mil. kuna ili 3,5% manje nego u 2015. godini. Od tog iznosa najviše se ulagalo u području Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i to 403,0 mil. kuna, gotovo isto 402,9 mil. kuna u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji. S 382,8 mil. kuna nije puno zaostajala ni Prerađivačka industrija, gdje je najveća ulagačka aktivnost, s ukupno 103,4 mil. kuna zabilježena u odjeljku djelatnosti Proizvodnja metala.

Broj zaposlenih u gospodarstvu Zadarske županije (3.918 poduzetnika) mjereno satima rada povećan je s 20.363 zaposlenih u 2015. na broj od 21.644 u 2016. godini, odnosno za 1.281 zaposlenog ili za 6,3%. U porastu apsolutnog broja zaposlenih prednjači Građevinarstvo sa 246 više zaposlenih. Slijede Djelatnosti pružanja smještaja… sa 212, Trgovina sa 184, Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti sa 160 više zaposlenih itd. Niti u jednom području djelatnosti nije zabilježeno smanjenje prosječnog broja zaposlenih. Upravo je konstantno održavanje pa i povećanje zaposlenosti u zadnjih desetak godina odlika gospodarstva Zadarske županije, a zaposlenost u 2016. godini najveća je ikad.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća u gospodarstvu Županije iznosila je 4.842 kune, za 2,6% bila je veća nego prethodne godine i 6. je rangu svih hrvatskih županija u 2016. godini.
Po područjima djelatnosti najviša je bila u Prijevozu i skladištenju (9.902 kune), slijede Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (6.718 kuna), Opskrba vodom… (5.094 kune), Umjetnost, zabava i rekreacija (5.086 kuna), sve do Ostalih uslužnih djelatnosti s 3.269 kuna prosječne mjesečne neto isplaćene plaće.

Ukupna zaposlenost u Zadarskoj županiji (osiguranici HZZO-a prema prebivalištu) u kriznim se godinama zadržala na puno boljoj razini od državnog prosjeka, zahvaljujući i osjetnom povećanju sezonske zaposlenosti. Isto tako broj nezaposlenih rastao je sporije od negativnog trenda u Republici Hrvatskoj. Prosječno je u 2016. godini bilo zaposleno 51.135 osoba (3,1% više nego u 2015.), a registriranih nezaposlenih osoba bilo je 6.965 (14,1% manje od prošlogodišnjeg prosjeka). Na kraju prosinca 2016. imamo 48.764 ukupno zaposlenih osoba (3,3% više nego na kraju 2015. godine, pokazatelj da rast zaposlenosti nije rezultat samo sezonskog zapošljavanja). Na kraju lipnja 2017. zaposlenih je bilo 56.655 (3,0% više), a nezaposlenih 4.461 (18,2% manje nego na isti dan 2016. godine). Očekuje se nastavak trenda iznimne sezonske zaposlenosti, zahvaljujući kojoj već tri godine bilježimo rekordnu zaposlenost u ljetnim mjesecima.

Vanjskotrgovinsku razmjenu Zadarske županije karakteriziraju dvije stvari: visoki udjel nerobnog izvoza, odnosno izvoza usluga u ukupnom izvozu (vozarine brodarskih tvrtki na inozemnom tržištu i turističke usluge fakturirane stranim kupcima) te pozitivna bilanca robne razmjene u kriznom razdoblju od 2009. godine. Prihodi od prodaje u inozemstvu kumulativno iskazani u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika predstavljaju ukupan robni i nerobni izvoz. Prema izvještajima poduzetnika za 2016. godinu oni iznose 2.932,9 milijuna kuna ili 0,1% više nego u prethodnoj godini. Odbijemo li od tog iznosa 1.711,1 mil. kuna robnog izvoza Zadarske županije (podatak Državnog zavoda za statistiku), grubim izračunom dolazimo do vrijednosti od 1.221,8 mil. kuna izvoza usluga. Unatoč blagom smanjenju robnog izvoza i uvoza, bilanca robne razmjene zadržala je i u 2016. godini pozitivan predznak.

Poduzetničke zone u Zadarskoj županiji
U Zadarskoj županiji 31 jedinica lokalne samouprave osnovala je ukupno 74 poduzetničke zone. Zone su različitih veličina (od 1 ha do 400 ha) i različitih namjena.
U prilogu možete pronaći osnovne podatke o poduzetničkim zonama; osnivače, namjenu, veličinu zone i lokaciju.

Contacts

  • Županijska komora Zadar Adresa: Špire Brusine 16 23000 Zadar Email: hgkzd@hgk.hr Tel: +385 23 211 747 Tel 1: +385 23 212 930 Fax: +385 23 213 923 predsjednik: Dario Jurin direktor: Denis Ikić
  • Dinko Basioli Senior Expert Associate Tel: +385 23 643 191 Email: dbasioli@hgk.hr
  • Županijska komora Zadar Tel: +385 23 211 747 Email: hgkzd@hgk.hr