Od 1. srpnja 2016. obvezno verificiranje bruto težine kontejnera prije ukrcaja na brod

HGK
Rezolucijom MSC.380(94) Međunarodne pomorske organizacije donesena je dopuna SOLAS Konvencije kojom se propisuje obveza verificiranja bruto težine pakovanog kontejnera prije ukrcaja na brod u luci ukrcaja s početkom primjene 01. srpnja 2016. godine.

Rezolucijom MSC.380(94) Međunarodne pomorske organizacije (IMO) donesena je dopuna SOLAS Konvencije (International Convention for the Safety of Life at Sea - Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskih života na moru) kojom se propisuje obveza verificiranja bruto težine pakovanog kontejnera prije ukrcaja na brod u luci ukrcaja s početkom primjene 01. srpnja 2016. godine.

Za verificiranje bruto težine kontejnera i pravovremenu dostavu podataka / dokumenta o verificiranoj bruto težini brodaru odgovoran je krcatelj (entitet naznačen na teretnici - shipper). Kontejneri koji ne budu imali verificiranu (potvrđenu) bruto težinu neće biti ukrcani na brod.

Bruto težina kontejnera u ovom slučaju podrazumijeva težinu samog kontejnera (taru kontejnera) zajedno s težinom sveukupnog sadržaja (roba, materijal za pakovanje, palete, materijal za učvršćivanje sadržaja i dr.).

Za određivanje bruto težine kontejnera predviđene su dvije metode.

Metoda 1

Vaganje pakovanog kontejnera
Nakon utovara robe u kontejner krcatelj može izvagati kontejner ili angažirati treću stranu za vaganje.

Metoda 2

Krcatelj ili entitet kojeg ovlasti mora utvrditi težinu svakog elementa koji se nalazi u kontejneru (roba, pakovanja, elementi za učvršćivanje i td.) te dodati težinu samog kontejnera (taru kontejnera).

U Republici Hrvatskoj predviđena je mogućnost korištenja i jedne i druge metode. Osim navedenog postupka Metode 2,  prema hrvatskim pravilima, kako je navedeno u Okružnici Hrvatskog registra brodova QC-T-293 Izmj. 2 od 20.5.2016., utvrđivanje verificirane bruto težine kontejnera na način da se težina utvrđuje vaganjem kontejnera zajedno s vozilom te se iz sveukupne težine  potom izlučuje bruto težina kontejnera također se smatra Metodom 2.

Za korištenje Metode 2 potrebno je odobrenje ovlaštenog tijela države u kojoj se obavlja utovar robe u kontejner.

Uređaji za vaganje moraju biti u skladu sa zahtjevima države u kojoj se uređaj koristi.

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture je u suradnji u suradnji s Hrvatskim registrom brodova pripremilo dopunu Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova-prijevoz tereta (NN 54/15) kojom se regulira verificiranje bruto težine kontejnera u Republici Hrvatskoj. Odredbe pravila, čija se objava očekuje u kratkom roku, nalaze se u Okružnici QC-T-293 Izmj.2 Hrvatskog registra brodova koji je ovlašteno tijelo za odobravanje korištenja Metode 2  u Republici Hrvatskoj.

U prilogu se nalazi dokument Međunarodne pomorske organizacije (IMO) MSC.1/Circ.1475 u kojem se nalaze smjernice za određivanje i dokumentiranje bruto težine pakovanog kontejnera prema kojem se donose nacionalna pravila za verificiranje te Okružnica QC-T-293/ Izmj. 2  od 20.5.2016. u prilogu koje je i i Okružnica IMO-a MSC.1/Circ.1548 od 23.5.2016. kojom se sugerira nadležnim tijelima zemalja određena fleksibilnost u pristupu.

Također, radi boljeg razumijevanja, priložen je i dokument s najčešćim pitanjima i odgovorima o ovoj problematici koje su pripremile relevantne svjetske nevladine organizacije.

Navedena pravila utjecat će na sve sudionike u lancu otpreme od utovara robe u kontejner do njegovog ukrcaja na brod, na krcatelje / izvoznike  , otpremnike, luke-kontejnerske terminale, brodare i druge pa je neophodna suradnja svih sudionika kako bi se na najbolji mogući način implementirala ova pravila.

U nastavku se nalaze kontakt podaci nadležnih institucija u RH:

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
Tel:   01/6169330, Fax:  01 /6169069/084
E-mail: Mladena.Maracic@pomorstvo.hr

 Hrvatski registar brodova    (za odobrenje korištenja Metode 2)
Tel. 021/408180, Fax: 021/358159
E-mail: constr@crs.hr

Državni zavod za mjeriteljstvo      (vezano za vage)
Tel:  01/ 5630071, Fax:  01 /5630001
E-mail: kresimir.vrgoc@dzm.hr

Kontakti

  • Županijska komora Rijeka Adresa: Bulevar oslobođenja 23 51000 Rijeka Email: hgkri@hgk.hr Tel: +385 51 209111 Tel 1: +385 51 209110 Fax: +385 51 216033 Fax 1: +385 51 216926 predsjednik: prof. dr. sc. Vidoje Vujić direktorica: Vita Dujmović
  • Udruženje luka Adresa: Bulevar oslobođenja 23 51000 Rijeka Email: zoreskovic@hgk.hr Tel: +385 51 209 137 Tel 1: +385 51 209 130 Fax: +385 51 216033 Predsjednik: Tomo Krilić, Luka Ploče Zamjenik predsjednika: Draško Lambaša, Luka Šibenik
  • Tomo Krilić, Luka Ploče Predsjednik Udruženja luka Tel: +385 20 678 662 Email: t.krilic@luka-ploce.hr
  • Draško Lambaša, Luka Šibenik Zamjenik Predsjednika Udruženja luka HGK Tel: +385 22 213 036 Email: drasko.lambasa@lukasibenik.hr
  • Perica Šolić Viši stručni savjetnik Tel: +385 51 209 130 Email: psolic@hgk.hr