Zakon o pružanju usluga u turizmu i provedbeni propisi

Pixabay

Zakon o pružanju usluga u turizmu - neslužbeno pročišćeni tekst (NN 68/07; NN 88/10; NN 30/14; NN 89/14; NN 152/14)

Provedbeni propisi:

 • Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma (NN 7/16)
 • Pravilnik o upisniku turističkih vodiča (NN 50/08)
 • Pravilnik o iskaznici turističkog vodiča (NN 50/08); (NN 90/08); (NN 112/09); (NN 33/10); (NN 62/10
 • Pravilnik o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (NN 50/08); (NN 120/08)
 • Pravilnik o stručnom ispitu za voditelja poslovnice (NN 50/08)
 • Pravilnik o popisu turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama (NN 76/08)  
 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma (NN 72/08)
 • Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma (NN 69/08); (NN 83/09); (NN 49/15)
 • Pravilnik o upisniku putničkih agencija (NN 30/08
 • Pravilnik o upisniku ugovora o turističkom zastupanju turističkih agencija (NN 30/08)  
 • Pravilnik o minimalno-tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija (NN 62/96); (NN 23/97); (NN 134/98
 • Pravilnik o identifikacijskom kodu putničke agencije (NN 78/96) ; (NN 47/97); (NN 80/98)  
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi (NN 5/08

Kontakti

 • Sektor za turizam Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: turizam@hgk.hr Tel: +385 1 456 1570 Tel 1: +385 1 456 1660 Fax: +385 1 482 8499 Direktor: Antonia Urlić : Sektor za turizam
 • Sektor za turizam Tel: +385 (0)1 456-1570 Email: turizam@hgk.hr
 • Udruženje turističkih brodara Tel: +385 21 321 118 Email: nbusic@hgk.hr
 • Antonia Urlić Poslovni tajnik Tel: +385 1 456 1792 Email: kampovi@hgk.hr
 • Lana Petrović Poslovni tajnik Tel: +385 1 456 1617 Email: obiteljski@hgk.hr
 • Lana Petrović Viši stručni savjetnik Tel: + 385 1 456 1617 Email: lpetrovic@hgk.hr