Upis u Imenik agenata

Sukladno Zakonu o posredovanju u prometu nekretnina agent posredovanja u prometu nekretnina fizička je osoba koja je upisana u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina.
Kandidat za agenta na  obrascu I.-1 podnosi zahtjev za upis u Imenik agenata Ministarstvu gospodarstva na adresu:
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
Uprava za trgovinu i unutarnje tržište
Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb

Kandidat zahtjevu prilaže dokaze o:
– najmanje srednjoj stručnoj spremi ( preslika ),
– položenome stručnom ispitu za agenta posredovanja u prometu nekretnina ( preslika potvrde o položenom stručnom ispitu za agenta)
Prilikom podnošenja zahtjeva plaća se taksa (biljezi) u iznosu od 70,00 kn.

Ministarstvo gospodarstva dostaviti će rješenje o upisu agenta u Imenik HGK, temeljem kojeg će Sektor za trgovinu HGK izvršiti upisu agenta u Imenik
Imenik sadrži slijedeće podatke:
– Registarski broj upisa u Imenik
– Datum upisa
– Broj i datum rješenja Ministarstva  o upisu agenta u Imenik
– Podaci o agentu: ime, prezime, stručna sprema, datum polaganja ispita za agenta.
– Podaci o poslovnom subjektu u kojem je agent zaposlen: matični broj, oznaku da li se radi o trgovačkom društvu, trgovcu pojedincu  ili obrtniku, naziv i sjedište, telefon, fax, e-mail

Agent je dužan svaku promjenu podataka koji se evidentiraju u Imeniku prijaviti Sektoru za trgovinu Hrvatske gospodarske komore u roku 30 dana od dana nastanka promjene radi upisa promjene u Imenik.

Promjene podataka dostavljaju se na adresu:

Hrvatska gospodarska komora, Sektor za trgovinu, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, e-mail: nekretnine@hgk.hr; tel: 01/4561-664, fax: 01/4561-542.

Contacts

  • Sektor za trgovinu Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: trgovina@hgk.hr Tel: +385 1 456 1624 Fax: +385 1 456 1542 Direktor: Ema Culi
  • Sektor za trgovinu Trade Sector Tel: +385 1 456 1624 Email: trgovina@hgk.hr
  • Ema Culi Sector Director Tel: +385 1 456 1728 Email: eculi@hgk.hr
  • Tomislava Ravlić Assistant Director Tel: +385 1 456 1611 Email: travlic@hgk.hr
  • Hrvoje Paver Assistant Director Tel: +385 1 456 1735 Email: hpaver@hgk.hr
  • Ivana Kaurinović Executive Administrative Assistant Tel: +385 1 456 1624 Email: ikaurinovic@hgk.hr