Upis u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina

Sukladno Zakonu o posredovanju u prometu nekretnina agent posredovanja u prometu nekretnina fizička je osoba koja je položila stručni ispit za agenta i upisana je u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina.

Osoba koja je položila stručni  ispit za agenta podnosi Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta na obrascu I.-1 zahtjev za upis u Imenik agenata.

Dokumentacija za ishođenje Rješenja o upisu u Imenik agenata može se dostaviti klasičnom poštom ili putem E-postupka.

1. Klasičnom poštom na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Uprava za trgovinu i unutarnje tržište

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

 Kandidat zahtjevu prilaže dokaze o:

 • Dokaz o završenom školovanju (srednje stručne spreme – Svjedodžba o završenom ispitu, odnosno Diploma za višu i visoku stručnu spremu-preslika)
 • Potvrda o položenom stručnom ispitu za agenta posredovanja u prometu nekretnina - preslika
 • 35,00 kuna državnih biljega ili uplata na račun Državnog proračuna: broj računa: HR1210010051863000160; poziv na broj: HR64 5002-47115-OIB trgovačkog društva/MB obrta

2E-POSTUPAK za ishođenje odobrenja za upis agenata za posredovanje u prometu nekretnina u Imenik agenata

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se s naslovom: e-zahtjev-nekretnine  pošalje na e-poštu pisarnica@mingo.hr, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati ( uplata na  račun Državnog proračuna: broj računa: HR1210010051863000160; poziv na broj: HR64 5002-47115-OIB trgovačkog društva/MB obrta)
 • pristojbe na račun – sve u skeniram PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Odobrenje/rješenje za upis u Imenik agenata može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.

 

Ministarstvo gospodarstva dostaviti će rješenje o upisu agenta u Imenik HGK, temeljem kojeg će Sektor za trgovinu HGK izvršiti upisu agenta u Imenik.

Imenik sadrži slijedeće podatke:
– Registarski broj upisa u Imenik
– Datum upisa
– Broj i datum rješenja Ministarstva  o upisu agenta u Imenik
– Podaci o agentu: ime, prezime, stručna sprema, datum polaganja ispita za agenta.
– Podaci o poslovnom subjektu u kojem je agent zaposlen: matični broj, oznaku da li se radi o trgovačkom društvu, trgovcu pojedincu  ili obrtniku, naziv i sjedište, telefon, fax, e-mail

Agent je dužan svaku promjenu podataka koji se evidentiraju u Imeniku prijaviti Sektoru za trgovinu Hrvatske gospodarske komore u roku 30 dana od dana nastanka promjene radi upisa promjene u Imenik.

Promjene podataka dostavljaju se na adresu:

Hrvatska gospodarska komora, Sektor za trgovinu, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, e-mail: nekretnine@hgk.hr; tel: 01/4561-664, fax: 01/4561-542.

Contacts

 • Sektor za trgovinu Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: trgovina@hgk.hr Tel: +385 1 456 1624 Fax: +385 1 456 1542 Direktor: Ema Culi
 • Sektor za trgovinu Trade Sector Tel: +385 1 456 1624 Email: trgovina@hgk.hr
 • Ema Culi Sector Director Tel: +385 1 456 1728 Email: eculi@hgk.hr
 • Tomislava Ravlić Assistant Director Tel: +385 1 456 1611 Email: travlic@hgk.hr
 • Hrvoje Paver Assistant Director Tel: +385 1 456 1735 Email: hpaver@hgk.hr
 • Ivana Kaurinović Executive Administrative Assistant Tel: +385 1 456 1624 Email: ikaurinovic@hgk.hr