Poticaji

Shutterstock

Grad Zadar poziva instalatere i trgovce energetski učinkovitih sustava, kućanskih uređaja i izolacijskih materijala na prijavu na Javni poziv

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Zadra objavio je u sklopu EU projekta FIESTA – Families Intelligent Energy Saving Targeted Actions (Promicanje inteligentnih energetskih ušteda u obiteljima) Javni poziv svim zainteresiranim instalaterima i trgovcima sustava za grijanje i hlađenje te ostalih kućanskih uređaja i izolacijskih materijala za uključivanje u EU projekt FIESTA putem Lokalne potrošačke grupe Zadar.

Lokalnu potrošačku grupu Zadar čine instalateri i trgovci koji će građanima omogućiti ostvarivanje kupovine po ponuđenim povoljnijim uvjetima: sustava za grijanje i hlađenje i kućanskih uređaja A+++ energetskog razreda, sustava obnovljivih izvora energije, izolacijskih materijala i usluga za poticanje mjera energetske učinkovitosti (postavljanje toplinske izolacije vanjske ovojnice, ugradnja energetski učinkovite stolarije, ugradnja sustava za grijanje i hlađenje A+++ energetskog razreda i sustava obnovljivih izvora energije).

Instalateri i trgovci se mogu uključiti u Lokalnu potrošačku grupu Zadar potpisivanjem obrasca Iskaza interesa koji se može preuzeti na Internet stranici Grada Zadra, www.grad-zadar.hr ili osobno u prostorijama Grada Zadra, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Brne Krnarutića 13/III, soba 20 i 21.

Uključivanjem u Lokalnu potrošačku grupu Zadar, Grad Zadar će instalaterima i trgovcima omogućiti promociju putem:

-       Internet stranice Grada Zadra www.grad-zadar.hr

-       Facebook stranice ''FIESTA projekt – Zadar''

-       radionica, događanja i promotivnih predstavljanja Projekta

-       medija u okviru informiranja o projektnim aktivnostima. 

Sve dodatne informacije u svezi Javnog poziva mogu se dobiti telefonski na 023/208-043 i 023/208-054, na e-mail: graditeljstvo@grad-zadar.hr ili osobno u prostorijama Grada Zadra, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Brne Krnarutića 13/3, soba 20 i 21.

Rok za prijavu je 5. svibnja 2017. godine.

U rubrici "prateći dokumenti" nalazi se Javni poziv i Iskaz interesa za sudjelovanje.

 

JAVNI POZIV: KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA U PODUZETNIŠTVU
Poziv je namijenjen mikro, malim ili srednjim poduzećima za poticanje ulaganja neophodnih za primjenu (komercijalizaciju) rezultata istraživanja, razvoja i inovacija (do kojih su došli sami MSP–ovi, u suradnji s drugima ili putem transfera znanja i tehnologije) u poslovne aktivnosti i pokretanje proizvodnje na temelju primijenjenih rješenja. Cilj ovog Poziva je podržati projekte usmjerene ka novim proizvodima i uslugama koje imaju pozitivan učinak na poslovne rezultate i rast poduzeća te s tržišnim potencijalom na međunarodnoj razini.

Bespovratna sredstva se dodjeljuju u okviru otvorenog Poziva s rokom dostave projektnih prijava do 31. prosinca 2017. godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava koja iznose 114.000.000,00 kuna.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je 760.000,00 kuna dok je najveći iznos 7.600.000,00 kuna.

Više informacija

Natječaj za provedbu tipa operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 21.12.2016. do 24.2.2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Područje: poljoprivreda

Sažetak: Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici koji u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imaju navršenih 18 godina, a manje od navršenih 41 godinu i koji podnose poslovni plan za poljoprivredno gospodarstvo ekonomske veličine od 8.000 do 49.999 eura. Potpora iznosi do 100% vrijednosti ukupnih prihvatljivih troškova, 376.840,00 kuna po korisniku (50.000 EUR-a po korisniku u kunskoj protuvrijednosti je prema mjesečnom tečaju eura utvrđenom od Europske komisije, objavljenom na mrežnoj stranici Europske komisije: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm) za mjesec u kojem je objavljen natječaj.


Prihvatljivi troškovi su kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala, kupnja, građenje ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje ili prerade proizvoda, podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih nasada, uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje, građenje i opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe, kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta te kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme.

Zahtjevi za potporu mogu se podnositi do 24. veljače 2017., a kao preduvjet za sudjelovanje u natječaju korisnici moraju biti upisani u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu. Detalje možete pronaći ovdje.

Energetska obnova višestambenih zgrada

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 17.10.2016. do 16.1.2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Područje: energetska učinkovitost, obnovljivi izvori energije

Prijavitelji: gospodarski subjekti, obrtnici

Sažetak: Svrha Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ je provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u višestambenim zgradama koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje kroz integrirani pristup.

U okviru ovog Poziva sredstva ukupne vrijednosti 152.000.000 kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj će se dodijeliti projektima energetske obnove višestambenih zgrada i podršku korisnicima za provedbu istih:

GRUPA 1 – Energetska obnova višestambene zgrade
GRUPA 2 – Horizontalne mjere
Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka i to:

za GRUPU 1 u modalitetu višekratnih privremenih Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga za prvi privremeni poziv od 90 kalendarskih dana, odnosno od 17.10.2016. do 16.01.2017.
za GRUPU 2 u modalitetu privremenog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnog prijedloga od 60 kalendarskih dana, odnosno od 17.10.2016. do 16.12.2016.
Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su:

GRUPA 1 - u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika)  ili  upravitelj zgrade
GRUPA 2 - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Sektor za energetsku učinkovitost
Više informacija i dokumentacija

HAMAG-BICRO raspisao programe za financijske proizvode "Mikro zajmovi" i "Mali zajmovi"

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, potpisali su 30. lipnja 2016. godine Sporazum o financiranju za provedbu financijskih instrumenata u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.–2020., a temeljem kojeg je za nove financijske proizvode osigurano 25.000.000,00 EUR.

Temeljem navedenog, HAMAG-BICRO raspisao je Program "Mikro" i "Malih zajmova".

Mikro zajmovi dijele se na programe mikro investicijskih zajmova i mikro zajmova za obrtna sredstva. Program je namijenjen mikro i malim poduzetnicima. Cilj Programa je financiranje mikro i malih subjekata malog gospodarstva u svrhu osnivanja obrta i trgovačkih društava, modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja, samozapošljavanja, zadržavanja postojećih i povećanja broja novih radnih mjesta. Namjena je financiranje osnovnih sredstava te financiranje trajnih obrtnih sredstava u programu za obrtna sredstva. Maksimalni iznosi mikro zajmova su do 25.000,00 EUR a najmanji iznos do 1.000,00 EUR. Kamatne stope su u rasponu 0,5% do 1,5% odnosno za programe za obrtna sredstva od 1,5%  do 3,5%, a ista će se određivati sukladno indeksu razvijenosti županije u kojoj se ulaže. Duljina otplate kredita je 5 godina uključujući maksimalni poček od 12 mjeseci, odnosno 3 godine za obrtna sredstva uključujući maksimalni poček od 6 mjeseci. Instrumenti osiguranja su zadužnice uz vlasnika kao jamca platca.

Nadalje, program malih zajmova namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima. Maksimalni iznos zajma je 50.000,00 EUR, a minimalni 25.000,01 EUR. Kamatne stope su u rasponu 0,5% do 1,5% a ista će se određivati prema principu indeksu razvijenosti županije u kojoj se ulaže. Duljina otplate je maksimalno 10 godina uz maksimalni poček 12 mjeseci. Instrumenti osiguranja su zadužnice uz vlasnika kao jamca platca. Ovisno o procjeni rizika HAMAG-BICRO-a mogu se pribaviti i ostali instrumenti osiguranja.

Zahtjevi za zajam se zaprimaju danom objave na službenim mrežnim stranicama Agencije odnosno od 03. listopada 2016. godine. Rok važenja programa je do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

Objavljen Program regionalnih potpora za kapitalna ulaganja u proizvodne tehnologije

U sklopu provedbe Industrijske strategije 2014.-2020., Ministarstvo gospodarstva je i u 2016. godini objavilo Javni natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava prema Programu regionalnih potpora za kapitalna ulaganja u proizvodne tehnologije. Državne potpore po ovom programu namijenjene su pro-izvodnim gospodarskim sektorima za ulaganje u nove tehnologije.

Cilj programa je potaknuti poduzetnike na ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu u svrhu modernizacije i proširenja postojećih proizvodnih kapaciteta te osniva-nje nove poslovne jedinice uz uvjet zadržavanja i/ili povećanja broja radnika. U proračunu Ministarstva gospodarstva za spomenuti program predviđeno je 40 milijuna kuna. Maksimalni intenzitet potpore za velike poduzetnike iznosi 25%, a za male i srednje 35% prihvatljivih troškova projekta. Maksimalni iznos potpore po poduzetniku ograničen je na 1,5 milijuna kuna bez obzira na visinu prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi prijavitelji su mali poduzetnici (koji su na dan 31.12.2015. imali minimalno 40 zaposlenih), srednji i veliki poduzetnici (sukladno kategorizaciji veličine poduzetnika prema Uredbi Komisije 651/- 2014), a koji ispunjavanju uvjete propisane natječajem.

Prihvatljive aktivnosti u sklopu ovog programa su ulaganja u materijalnu imovinu (strojevi i oprema namijenjeni proizvodnji) te aktivnosti ulaganja u nematerijalnu imovinu do gornje granice od 25% ukupno prihvatljivih troškova projekta (patenti, licencije, industrijski softveri). Indikatori uspješnosti programa su rast broja zaposlenih, prihoda te vrijednosti izvoza.

Više informacija

 

Potpore otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europski unije raspisalo je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u 2016. godini otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta. Samo Ministarstvo je i davatelj potpore, a rok za podnošenje zahtjeva i popratne dokumentacije je 31. listopada.

Potencijalni korisnici su pravne i fizičke osobe - obrtnici sa sjedištem na otocima koji svoju djelatnost obavljaju na otocima. Uz navede-no, radnici koje zapošljavaju moraju imati prebivalište na otocima i raditi kod istog poslodavca najmanje dvanaest mjeseci bez prekida.

Korisnici potpora na slabije razvijenim otocima (prve skupine) imaju pravo na potpore u iznosu od 100% jedne prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće koju isplaćuje Korisnik potpora, bez doprinosa na plaću. Korisnici potpora na razvijenijim otocima (druge skupine) imaju pravo na potpore u iznosu od 50% jedne prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće koju isplaćuje Korisnik potpora, bez doprinosa na plaću.

Više informacija


Zadarska županija dijeli potpore malim poduzetnicima
Zadarska županija u sklopu aktivnosti potpore malom poduzetništvu objavila je javni poziv za dodjelu potpora i to:

  • za početak rada poduzetnika,
  • za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima za 2016. godinu,
  • za sufinanciranje troškova poduzetnika za stručno osposobljavanje zaposlenika za 2016. godinu.

Korisnici potpora za početak rada poduzetnika mogu biti mali poduzetnici upisani u odgovarajuće registre od početka lipnja 2015., čije je sjedište na području Zadarske županije,  a koji obavljaju djelatnost na području Zadarske županije, te čiji su vlasnici odnosno osnivači fizičke osobe. Potpore se dodjeljuju za slijedeće namjene: refundacija troškova otvaranja obrta, trgovačkog društva, zadruge; refundacija ishodovanja minimalnih tehničko-tehnoloških uvjeta za poslovni prostor, studiju utjecaja na okoliš, razne dozvole; uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalaterski i radovi unutarnjeg uređenja); nabava opreme za osnovnu djelatnost (strojevi, alati); nabava repromaterijala; izrada web stranice; izrada promotivnog materijala te nabava informatičke opreme.

Korisnici potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima su obrtnici, vlasnici tradicijskih i umjetničkih obrta, čije je prebivalište kao i sjedište obrta na području Zadarske županije i koji obavljaju djelatnost tijekom cijele godine. Tradicijski obrti su: bačvar, dimnjačar, kišobranar, knjigoveža, kovač, brusač, krznar, mlinar, pećar, postolar, torbar, urar, izrada suvenira, kao i druge djelatnosti koje se obavljaju na tradicionalan način. Umjetnički obrti su: puhanje stakla, brušenje stakla i kristala, izrada vitraja, graditelj glazbala,  čipkarstvo,  izrada i restauracija narodnih nošnji i dr. Prednost kod dodjele sredstava potpore, pod istim uvjetima, imaju obrti koji posjeduju Uvjerenja o stjecanju tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta.

Korisnici potpore za sufinanciranje troškova poduzetnika za stručno osposobljavanje zaposlenika mogu biti mali poduzetnici i to: obrtnici, zadruge, d.o.o. i j.d.o.o., upisani u odgovarajuće registre, čije je sjedište na području Zadarske županije, koji obavljaju djelatnost na području Zadarske županije, te čiji su vlasnici odnosno osnivači fizičke osobe.

Korisnici potpore ne mogu biti poduzetnici koji obavljaju poljoprivrednu (osim prerađivačke industrije) ili ugostiteljsku djelatnost.

Pojedinačni iznos potpore iznosi najviše 10.000,00 kuna.

Javni pozivi su objavljeni na web stranici Zadarske županije, a otvoreni su do 6.svibnja do 30. rujna 2016. godine. Zahtjev se predaje u pisarnicu Zadarske županije ili poštom preporučenom pošiljkom na adresu: Zadarska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Božidara  Petranovića 8, 23000 Zadar.


Objavljen natječaj za mala i srednja poduzeća “Kompetentnost i razvoj MSP”

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je trajno otvoreni Poziv za mala i srednja poduzeća pod nazivom „Kompetentnost i razvoj MSP“.

Cilj ovog Poziva je jačanje regionalne konkurentnosti kroz razvoj malog i srednjeg poduzetništva te razvoj novih kompetencija i stvaranje novih radnih mjesta.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava za razdoblje 2014.-2020. je 867.000.000,00 kn. Najniža vrijednost potpore po pojedinom projektu iznosi 300.000,00 HRK. Ukupna državna potpora ne može prijeći prag od 30.000.000,00 kn.

Rok za ovaj trajno otvoreni Poziv počinje teći od 1. lipnja 2016. godine i traje do 31. prosinca 2016. godine. Detalje natječaja pročitajte ovdje!


Trajni otvoreni poziv za aktivnosti i projekte koji proizlaze iz istraživanja i razvoja

Ministarstvo gospodarstva objavilo je trajni otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“, vrijednog 738 mil kn. Cilj ovog programa je pomoći poduzetnicima koji imaju inovativne projekte da ih što brže realiziraju i na taj način svoje inovacije ugrade u nove proizvode ili usluge. Sve potrebne informacije kao i potrebni obrasci mogu se naći na slijedećem linku.


NATJEČAJI ZA RIBARSTVO I AKVAKULTURU

Na temelju Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. “Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ objavljen je natječaj za dodjelu potpora. Rok za podnošenje zahtjeva za potpore traje do 1. ožujka. Detaljnije informacije dostupne su OVDJE.

U okviru mjere IV.4. objavljen je pravilnik i pripadajući natječaj „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“. Rok za podnošenje zahtjeva za potpore traje do 1. travnja. Detaljnije informacije dostupne su OVDJE.


ODLUKU o produljenju roka za isplatu vaučera HGK za izradu prijavne dokumentacije za projekte sufinancirane iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj

Na temelju prijedloga Povjerenstva za provedbu i kontrolu postupka utvrđenog natječajem za dodjelu vaučera za izradu prijavne dokumentacije za projekte sufinancirane iz fondova Europske unije od dana 8. prosinca 2015. produljuje se rok za isplatu vaučera HGK za izradu prijavne dokumentacije za projekte sufinancirane iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj prijaviteljima kojima je HGK izdala Obavijest o prihvaćanju prijave za dodjelu vaučera na Natječaj za dodjelu vaučera za izradu prijavne dokumentacije za projekte sufinancirane iz fondova Europske unije.

Zahtjeve za isplatu vaučera spomenuti prijavitelji moraju dostaviti HGK najkasnije do 1. listopada 2016. Rok za prijavu projekata za koje je spomenutim prijaviteljima dodijeljen vaučer, ili će se isti dodijeliti nakon dodatne ocjene prihvatljivosti prijavitelja i projekta, je 30. lipnja 2016. Prijavitelji koji do 30. lipnja 2016. ne prijave projekt, a prethodno im je izdan vaučer, isti neće moći naplatiti.

Ovom Odlukom izjednačavaju se vremenski rokovi prijave projekta i podnošenja zahtjeva za isplatu vaučera s uvjetima koji su propisani u Natječaju za dodjelu vaučera za izradu prijavne dokumentacije za projekte sufinancirane iz Europskog fonda za regionalni razvoj.


EU natječaji - Prva dva natječaja za poduzetnike namijenjena proizvodnji iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 9. travnja 2015. prva dva Poziva na dostavu projektnih prijava iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. namijenjena mikro, malim i srednjim poduzetnicima.

Iz Europskog fonda za regionalni razvoj poduzetnicima će u sklopu dva Poziva biti dodijeljeno ukupno 1,13 milijardi kuna bespovratnih sredstava: 760.000.000 kuna za natječaj „Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu“ odnosno 357.200.000 kuna na natječaju „Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP“.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenih Poziva na dostavu projektnih prijava do 31. prosinca 2020. godine, odnosno do iskorištenja sredstava. Prijave na natječaje kreću od 11. svibnja 2015. godine.

Ukoliko se projekt odnosi na izgradnju proizvodnih kapaciteta i ulaganje u opremu, najniži iznos bespovratnih sredstava koji mu se može dodijeliti je 1.500.000 kuna i ne može prijeći 15.000.000 kuna. Za projekte koji se odnose na ulaganja u proizvodnu tehnologiju bespovratna sredstva koja se mogu dodijeliti za pojedini projekt ne mogu biti niža od 500.000 kuna niti viša od 5.000.000 kuna.

Sve informacije i natječajnu dokumentaciju o ova dva Poziva možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr

 

Javni natječaj za poduzetničke kredite iz Programa „Kreditom do uspjeha 2014.“ Mjera 1.- „Kreditom do konkurentnosti“

ZADARSKA ŽUPANIJA u suradnji sa Ministarstvom poduzetništva i obrta i poslovnim bankama raspisuje JAVNI NATJEČAJ za poduzetničke kredite iz Programa „Kreditom do uspjeha 2014. “ Mjera 1.- „Kreditom do konkurentnosti“                                                                            

1. KORISNICI KREDITA: mogu biti mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva i to: trgovačka društva, d.o.o. i j.d.o.o., obrti te profitne ustanove, koji ulažu na područje Zadarske županije, neovisno o sjedištu, odnosno prebivalištu.

2. NAMJENA KREDITA: Prednost pri dodjeli subvencija imaju ulaganja u proizvodne djelatnosti, projekti od značaja za gospodarski razvoj Županije te projekti kojima se otvaraju nova radna mjesta.

Krediti se ne odobravaju za refinanciranje postojećih kredita, odnosno zatvaranje postojećih obveza prema bankama ili drugim kreditnim/financijskim institucijama.

Iznos kreditnih sredstava: najniži iznos 100.000,00 kuna, a najviši iznos 5.000.000,00 kuna

Više infomacija


U Narodnim novinama br. 42/2015. objavljen je:
PRAVILNIK O PROVEDBI PODMJERE 6.1. »POTPORA ZA POKRETANJE POSLOVANJA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA«, PODMJERE 6.2. »POTPORA ULAGANJU U POKRETANJE NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA« I PODMJERE 6.3. »POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA« U OKVIRU MJERE M06 »RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA I POSLOVANJA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.


Poduzetnički impuls 2015. - Program poticanja poduzetništva i obrta
Ministar poduzetništva i obrta, Gordan Maras predstavio je program zajedno sa svojim suradnicima te poručio poduzetnicima da se odazovu u što većem broju jer im je na raspolaganju ukupno 4,37 milijardi kuna.

Više informacija na: http://www.minpo.hr/default.aspx?id=4118


Pravilnik o provedbi Mjere M04 "Ulaganja u fizičku imovinu", Podmjere 4.1. "Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. (7/2015)

Ovim se Pravilnikom utvrđuju način i uvjeti provedbe Mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020., u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005, (SL L 347, 20. 12. 2013). Pravilnik stupa na snagu 29. siječnja 2015. godine.

Pravilnik o provedbi Mjere M04 "Ulaganja u fizičku imovinu", Podmjere 4.2. "Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. (7/2015)
Ovim se Pravilnikom utvrđuju način i uvjeti provedbe Mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020., u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005, (SL L 347, 20. 12. 2013). Pravilnik stupa na snagu 29. siječnja 2015. godine.

Pravilnik o provedbi modela poticanja proizvodnje u ribarstvu (NN 8/2015)
Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti, kriteriji i način ostvarivanja prava na dodjelu potpore kroz provedbu modela poticanja proizvodnje u ribarstvu. Pravilnik je stupio na snagu 24. siječnja 2015. godine. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o provedbi modela poticanja proizvodnje u ribarstvu (NN 55/14, 85/14 i 121/14).

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dva javna natječaja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.– 2018., a mjere na koje se natječaji odnose su „Restrukturiranje i konverzija vinograda“ i „Investicija u vinarije i marketing vina“.

Nacionalni program pomoći sektoru vina petogodišnji je program u kojem je osigurano 57 milijuna eura za razvoj hrvatskog vinarstva iz tzv. europske Vinske omotnice. Cilj je tog programa povećanje konkurentnosti hrvatskih vinara putem navedenih mjera, a prihvatljivi su prijavitelji vinari i vinogradari upisani u Vinogradarski registar. Iznosi potpora kreću se od 3 tisuće pa sve do 750 tisuća eura, ovisno o mjeri, a za završne projekte APPRRR isplaćuje od 50 do 80 posto ukupno prihvatljivih troškova. Detaljnije informacije o natječajima dostupne su na ovom linku  http://www.apprrr.hr/objavljena-2-nova-natjecaja-iz-vinske-omotnice-1185.aspx  i OVDJE http://www.apprrr.hr/vinska-omotnica-1033.aspx

U Narodnim novinama br.132 od 12. studenog 2014. donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Mjere 202 - "Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja" unutar IPARD programa. Pravilnik stupa na snagu 20. studenoga 2014. godine.

U Narodnim novinama br. 123  od 22. listopada 2014. donesen je Pravilnik o dodjeli potpore udruženjima u ribarstvu u 2014. godini

U Narodnim novinama br. 121 od 15. listopada 2014. donesen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi modela poticanja proizvodnje u ribarstvu

 

 

Trenutno OTVORENI NATJEČAJI za bespovratna sredstva:

Poziv za financijske posrednike za MSP instrument

Europski Investicijski fond raspisao je javni poziv za odabir financijskih institucija koje će postati financijska posrednička tijela za izdavanja jamstava za financiranje malih i srednjih poduzetnika.

Cilj ovog javnog poziva za iskazivanje interesa je odabir financijskih institucija koje će postati financijska posrednička tijela za izdavanja jamstava za financiranje malih i srednjih poduzetnika.

Ova jamstva dodjeljivati će se u okviru instrumenta InnovFin SME Guarantee Facility. Ovaj poziv nastavlja se na odluku Europske komisije od 10. lipnja 2014 te zajedničkog dogovora Europske komisije, Europske investicijske banke i Europskog investicijskog fonda o nadležnosti EIF-a po pitanju ovog instrumenta. U okviru ovog instrumenta EIF će osigurati jamstva i kontra-jamstva za odabrane financijske posrednike, koristeći kombinaciju Horizon 2020 okvirnog programa Europske Unije za doprinos istraživanju i inovacijama (2014-2020) i EIF-ove vlastite kapacitete vezane uz rizična ulaganja.

Informacije na Internet stranici: 

http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/innovfin-guarantee-facility/index.htm

Rok za prijavu: 31. prosinca 2020.

Contacts

  • Županijska komora Zadar Tel: +385 23 211 747 Email: hgkzd@hgk.hr