Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
Poljoprivreda i prehrambena industrija

OPĆE INFORMACIJE

Odsjek za poljoprivredu prehrambenu industriju i šumarstvo obuhvaća djelatnosti sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007 (NN. 58/07.,72/07.) te pokriva sljedeće djelatnosti

 • POLJOPRIVREDA
  • A01 Biljna i stočarska  proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima kao vinogradarstvo, maslinarstvo, uzgoj voća, povrća, vrtnog, ukrasnog i ljekovitog bilja te usjeva)
  • A02 Šumarstvo i sječa drva
  • A031 Ribolov ( morski ribolov, akvakultura)
 • PREHRAMBENA INDUSTRIJA
  • C10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda (proizvodnja i prerada mesnih i ribljih prerađevina,voća i povrća, uljarica, mlinarskih i slastičarskih proizvoda, C105 Proizvodnja mliječnih proizvoda
  • C110 Proizvodnja pića (vina od grožđa, jakih alkoholnih pića  i piva)
 • DRVNA INDUSTRIJA
  • C16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta

Odsjek za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo zastupa interese članica, uvažava mišljenja i traži prijedloge te neizravno sudjeluje u izradi zakonodavne regulative u poljoprivredi,  drvnoj industriji, povezuje članice s istim interesnim ciljevima, organizira edukacije iz pojedinih područja, organizira i sudjeluje u organizaciji sajmova i izložba te surađuje s raznim institucijama s ciljem unaprjeđenja usluga članicama. Nastoji pravovremeno obavještavati članice o svima izmjenama u zakonskoj regulativi.

STATISTIČKI POKAZATELJI

Prema podacima FINA-e u Istarskoj  županiji u 2013.g registrirano je u je u djelatnosti Poljoprivrede, šumarstva i ribarstva 170 trgovačkih društava. U 2013. godini bilo je ukupno 446 zaposlenih.

U Istarskoj županiji trgovačka društva čija je djelatnost poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo u 2013.g. ostvarili su ukupan prihod od 153,4 mil. kuna., dobit od 9,8 milijuna kn, gubitak 29,2 mil. kuna, te  investicije 49,5 mil. kuna.

U prerađivačkoj  djelatnosti – prehrambenoj industriji koja obuhvaća proizvodnju prehrambenih proizvoda (prerada i konzerviranje mesa i ribe,rakova i školjki, pekarskih i brašneno-konditorskih proizvoda i mlinarskih proizvoda, proizvodnja ulja od maslina, i pića (proizvodnja vina od grožđa, proizvodnja piva te jakih alkoholnih i bezalkoholnih pića i u 2013.g registrirano je 135 trgovačkih društava, prosječan broj zaposlenih je 1746 dok u djelatnosti  prerade drva i proizvoda od drva i pluta, prerada drva i proizvoda od drva i pluta, a 50 registriranih tvrtki s 269 zaposlena.

U prehrambenoj industriji ostvaren je u 2013. g ukupan prihod od 865 mil. kuna., dobit od 25 mil. kn, gubitak je iznosio 138,2 mil. kuna, a investicije su iznosile 33,2 mil. kuna.

U drvnoj industriji  ukupni prihod za 2013. god iznosi 63,7 mil.kuna , od toga dobit iznosi 3,5 mil. kuna,  dok je  gubitak 2,6 milijuna kuna te investicije u iznosu od 2,4 ,ilijuna kuna

NAJVEĆA TRGOVAČKA DRUŠTVA PO UKUPNOM PRIHODU U 2013.g.

POLJOPRIVREDA

 1. AGROKOKA-PULA d.o.o., PULA
 2. BIO ADRIA d.o.o., KRŠAN
 3. AZRRI d.o.o., PAZIN
 4. AGROPRODUKT d.o.o., PULA
 5. KRT d.o.o., LIVADE
 6. RAŠKA DRAGA d.o.o., LABIN
 7. LABUSCA d.o.o.               PULA
 8. NERIUM d.o.o., ROVINJ
 9. VINOGRADI SAN MARTINO d.o.o., NEDEŠĆINA
 10. BRAZDA AGRARIA d.o.o., PULA

RIBARSTVO

 1. MIRNA d.d., ROVINJ
 2. ŠKAMP d.o.o., PULA
 3. TRP d.o.o., PULA
 4. SALPA d.o.o., PULA
 5. S.K.A.T. d.o.o., TAR-VABRIGA
 6. A & B d.o.o., ROVINJ
 7. GAIA d.o.o., ROVINJ
 8. OLI MARE d.o.o., POREČ
 9. VIA MARE d.o.o., PULA
 10. VIŽULA d.o.o., MEDULIN

PREHRAMBENA INDUSTRIJA

 1. AGROLAGUNA d.d., POREČ
 2. JEDINSTVO d.o.o., LABIN
 3. MIRNA RIBOLOV d.o.o., ROVINJ
 4. PULJANKA-BRIONKA d.o.o., PULA
 5. ISTARSKA PIVOVARA d.o.o., BUZET
 6. S.I.C. d.o.o., VABRIGA
 7. PISINIUM d.o.o., PAZIN
 8. ITAL - ICE d.o.o. , POREČ
 9. PURIS d.d. U STEČAJU, PAZIN
 10. PRODUKT KOMERC d.o.o., PAZIN

PRERADA DRVA I PROIZVODI OD DRVA

 1. ARIŠ d.o.o., PAZIN
 2. KLANJAC d.o.o . , KAROJBA
 3. D.O.N.I.S. d.o.o., TINJAN
 4. BAESA d.o.o., PULA
 5. FLEGO d.o.o., BUZET
 6. HAIN ISTRA d.o.o., BUJE
 7. AMBALAŽA d.o.o., LANIŠĆE
 8. PINJOLA ISTRA d.o.o., PULA
 9. MIKOP d.o.o., KANFANAR
 10. EUCALYPTUS d.o.o., PULA

AKTIVNOSTI

Pri Županijskoj komori Pula osnovale su se sljedeće strukovne grupe

U suradnji s Centrom za kvalitetu u okviru Programa pomoći subjektima u poslovanju s hranom sa ciljem educiranja članica te prilagodbe i pristupanja RH u EU, u području sigurnosti hrane održavaju se radionice .Program edukacija namijenjen je svim gospodarskim subjektima u poslovanju s hranom na koje se odnose uvjeti propisani Zakonom o hrani, kao i svim drugim zainteresiranim stranama koje sudjeluju u provođenju istog zakonodavnog okvira. Edukacijske se realiziraju putem  besplatnih seminara, predavanja i radionica, koje su temama direktno vezane uz uspostavu, provođenje i održavanje mjera higijene hrane, sustava sigurnosti hrane temeljenog na HACCP načelima i procjeni učinkovitosti uspostavljenih sustava.