Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
Poljoprivreda i prehrambena industrija

OPĆE INFORMACIJE

Odsjek za poljoprivredu prehrambenu industriju i šumarstvo obuhvaća djelatnosti sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007 (NN. 58/07.,72/07.) te pokriva sljedeće djelatnosti

 • POLJOPRIVREDA
  • A01 Biljna i stočarska  proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima kao vinogradarstvo, maslinarstvo, uzgoj voća, povrća, vrtnog, ukrasnog i ljekovitog bilja te usjeva)
  • A02 Šumarstvo i sječa drva
  • A031 Ribolov ( morski ribolov, akvakultura)
 • PREHRAMBENA INDUSTRIJA
  • C10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda (proizvodnja i prerada mesnih i ribljih prerađevina,voća i povrća, uljarica, mlinarskih i slastičarskih proizvoda, C105 Proizvodnja mliječnih proizvoda
  • C110 Proizvodnja pića (vina od grožđa, jakih alkoholnih pića  i piva)
 • DRVNA INDUSTRIJA
  • C16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta

Odsjek za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo zastupa interese članica, uvažava mišljenja i traži prijedloge te neizravno sudjeluje u izradi zakonodavne regulative u poljoprivredi,  drvnoj industriji, povezuje članice s istim interesnim ciljevima, organizira edukacije iz pojedinih područja, organizira i sudjeluje u organizaciji sajmova i izložba te surađuje s raznim institucijama s ciljem unaprjeđenja usluga članicama. Nastoji pravovremeno obavještavati članice o svima izmjenama u zakonskoj regulativi.

STATISTIČKI POKAZATELJI

Prema podacima FINA-e u Istarskoj  županiji u 2011.g registrirano je u je u djelatnosti Poljoprivrede, šumarstva i ribarstva 161 trgovačko društvo. U 2011. godini bilo je ukupno 745 zaposlenih.

U Istarskoj županiji trgovačka društva čija je djelatnost poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo u 2011.g. ostvarili su ukupan prihod od 419 mil. kuna., dobit od 13.191 kn, gubitak 105.392mil. kuna, te  investicije 37.304 mil. kuna.

U prerađivačkoj  djelatnosti – prehrambenoj industriji koja obuhvaća proizvodnju prehrambenih proizvoda (prerada i konzerviranje mesa i ribe,rakova i školjki, pekarskih i brašneno-konditorskih proizvoda i mlinarskih proizvoda, , proizvodnja ulja od maslina, i pića (proizvodnja vina od grožđa, proizvodnja piva te jakih alkoholnih i bezalkoholnih pića i u 2011.g registrirano je 99 trgovačkih društava, broj zaposlenih je 1410 dok u djelatnosti  prerade drva i proizvoda od drva i pluta, prerada drva i proizvoda od drva i pluta, a 38 registriranih tvrtki s 234 zaposlena,.Ove dvije grane prerađivačke djelatnosti  čine 13,35 % od ukupno zaposlenih u cjelokupnoj prerađivačkoj industriji Istarske županije.

U prehrambenoj industriji ostvaren je u 2011. g ukupan prihod od 1milijarda 593.555 mil. kuna., dobit od 20.763.774. mil. kn, gubitak 105.392mil. kuna, te  investicije 37.304 mil. kuna.

U drvnoj industriji  ukupni prihod za 2011. god iznosi 59.106.780 , od toga dobit iznosi 2.026.882 mil. Kn,  dok je  gubitak 2.942.197 kn te investicije 1.395.686 kn

NAJVEĆA TRGOVAČKA DRUŠTVA PO UKUPNOM PRIHODU U 2012.

POLJOPRIVREDA

 1. PURIS - PERADARSTVO d.o.o. 'u stečaju', Pazin
 2. AGROKOKA - PULA d. o. o., Pula
 3. BIO ADRIA d. o. o., Kršan
 4. AGROPRODUKT d. o. o., Pula
 5. AZRRI d. o. o., Pazin
 6. CARSI d.o.o., Bale
 7. TEŽAK d. o. o., Umag (Umago)
 8. NERIUM d.o.o., Rovinj
 9. BUŽA d. o. o., Medulin
 10. SKINK d. o. o., Rovinj (Rovigno)

RIBARSTVO

 1. MIRNA d. d., Rovinj (Rovigno)
 2. ŠKAMP d. o. o., Pula
 3. TRP d. o. o., Pula
 4. SALPA d.o.o., Pula
 5. S. K. A. T. d. o. o., Tar
 6. A & B  d. o. o., Rovinj (Rovigno)
 7. VIŽULA d.o.o., Medulin
 8. RONCATO d. o. o., Labin
 9. CALIPSO, d. o. o., Tar
 10. DAVID d. o. o., Novigrad (Cittanova)

PREHRAMBENA INDUSTRIJA

 1. PURIS d.d. 'u stečaju', Pazin
 2. JEDINSTVO d. o. o., Labin
 3. PULJANKA-BRIONKA d.o.o., Pula
 4. MIRNA RIBOLOV d. o. o., Rovinj (Rovigno)
 5. ITAL - ICE d. o. o., Poreč
 6. PISINIUM d. o. o., Pazin
 7. S. I. C. d. o. o., Poreč
 8. PURIS TVORNICA STOČNE HRANE d.o.o. 'u stečaju', Pazin
 9. MARYMAT d. o. o., Pula
 10. KAVAIMPEX d. o. o., Boljun

PRERADA DRVA I PROIZVODI OD DRVA

 1. ARIŠ d. o. o., Pazin
 2. KLANJAC  d.o.o., Škropeti
 3. D.O.N.I.S. d.o.o., Tinjan
 4. BAESA d. o. o., Pula
 5. FLEGO d. o. o., Buzet
 6. HAIN ISTRA d. o. o., Buje (Buie)
 7. AMBALAŽA, d. o. o., Lanišće
 8. PINJOLA ISTRA d.o.o., Pula
 9. ALUMILAN d. o. o., Triban
 10. MIKOP d. o. o., Kanfanar

AKTIVNOSTI

Pri Županijskoj komori Pula osnovale su se sljedeće strukovne grupe

U suradnji s Centrom za kvalitetu u okviru Programa pomoći subjektima u poslovanju s hranom sa ciljem educiranja članica te prilagodbe i pristupanja RH u EU, u području sigurnosti hrane održavaju se radionice .Program edukacija namijenjen je svim gospodarskim subjektima u poslovanju s hranom na koje se odnose uvjeti propisani Zakonom o hrani, kao i svim drugim zainteresiranim stranama koje sudjeluju u provođenju istog zakonodavnog okvira. Edukacijske se realiziraju putem  besplatnih seminara, predavanja i radionica, koje su temama direktno vezane uz uspostavu, provođenje i održavanje mjera higijene hrane, sustava sigurnosti hrane temeljenog na HACCP načelima i procjeni učinkovitosti uspostavljenih sustava.